OWH (Ogólne Warunki Handlowe)

Warunki dostaw i płatności
Warunki dostaw


Dostawy realizujemy na podstawie Ujednoliconych Warunków Niemieckiego Przemysłu Tekstylnego. Dostawa jest realizowana z fabryki na rachunek i ryzyko Kupującego. Dopuszcza się
dostawy częściowe. Minimalna wartość zlecenia wynosi 75,- euro (w kraju). Warunki dostaw za granicę zależą od danego kraju docelowego. W przypadku zamówień
poniżej tej wartości jest naliczana opłata manipulacyjna w wysokości 15,- euro. W przypadku dostaw w kraju jest naliczana opłata za przesyłkę w wysokości 3,5 euro
za każdą paczkę. W przypadku wystąpienia siły wyższej, strajków, awarii, braku materiału, w tym również u naszych dostawców, mamy prawo do całkowitego
lub częściowego odstąpienia od umowy kupna, lub odpowiedniego wydłużenia terminu dostaw. Jeżeli informacje pozyskane na temat Zamawiającego nie są zadowalające,
mamy prawo do odstąpienia od umowy.
 

Zastrzeżenie dostawy

Dostawę realizujemy z zastrzeżeniem, że sami również zostaniemy prawidłowo i terminowo zaopatrzeni i nie ponosimy odpowiedzialności
za brak dostępności. Jeżeli nie nastąpiło rażące zaniechanie, wykluczamy wszelkie roszczenia z tytułu odszkodowania.
 

Dostawa towaru zamiennego

W przypadku braku dostępności zamówionego towaru zastrzegamy sobie prawo do wysłania towaru w tej samej cenie i tej samej jakości.
Oczywiście w przypadku tego towaru przysługuje prawo do zwrotu w terminie 14 dni.
 

Odstępstwa

Drobne odstępstwa pod względem wzorów, ilustracji i wymiarów, które nie mają wpływu na obniżenie jakości towaru, nie uprawniają Kupującego
do dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji. Zastrzegamy sobie pomyłki lub błędy w druku na ilustracjach lub w cenniku. Jeżeli Kupujący
odstąpi od umowy kupna, będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania w wysokości 30% wartości towaru, bez uszczerbku dla prawa
do dochodzenia wyższej kwoty odszkodowania. Kwota ta jest wymagalna natychmiast.
 

Ceny

Podane przez nas ceny mogą ulec zmianie i są cenami loco fabryka. W zależności od ewentualnych podwyżek cen materiału u naszych dostawców 
mamy prawo do zmiany cen. Ceny zawierają ustawową stawkę podatku VAT.
 

Zastrzeżenie własności

Do momentu całkowitego uregulowania płatności towar pozostaje naszą własnością. Jeżeli Odbiorca odsprzedaje towar w ramach swojej działalności handlowej, Odbiorca
już w tym momencie przenosi na nas należności powstające z tytułu sprzedaży w wysokości naszej ceny sprzedaży. Za każdym razem pobiera płatności w naszym imieniu – w tym również
płatności gotówkowe – i musi je przechowywać osobno.
 

Miejsce spełnienia

Miejscem spełnienia w przypadku dostaw i płatności jest Dornburg-Dorndorf. Sądem właściwym miejscowo dla obu stron jest Sąd Rejonowy w 65549 Limburg. Zasadniczo w przypadku wszystkich
stosunków prawnych między Sprzedającym a Kupującym obowiązuje prawo niemieckie, w tym również w przypadku takich transakcji, które zostały
zawarte za granicą lub z obcokrajowcami.
 

Warunki płatności

Płątności należy dokowywać tylko na nasze konto. Nasze faktury są płatne w terminie 10 dni od daty wystawienia ze skontem 4%, w terminie 30 dni od daty wystawienia netto.
W przypadku przekroczenia terminu płatności naliczamy obowiązujące standardowo odsetki za zwłokę. Potrącenia skonto są akceptowane jedynie wtedy,
gdy wszystkie wcześniejsze należne faktury zostały opłacone w terminie. Powyższe warunki dostaw i płatności przez udzielenie zamówienie
rozumie się jako zaakceptowane. Powyższa zasada obowiązuje również w przypadku późniejszych ofert i dostaw. Inne warunki dostaw i płatności niż nasze – nawet jeżeli są opisane
na zamówieniach klienta – nie są dla nas wiążące, chyba że zostały przez nas osobno zaakceptowane na piśmie. W chwili
ukazania się niniejszego katalogu lub nowego cennika wszystkie poprzednie katalogi i cenniki tracą swoją ważność.
 

Zmiany w OWH

STERNTALER zastrzega sobie prawo do zmiany i uzupełniania niniejszych Ogólnych warunków handlowych (OWH) w dowolnym momencie oraz w razie konieczności do zmiany ich struktury. Zmienione OWH będą publikowane zawsze na tej stronie internetowej w dobrze widoczny sposób i zostaną uznane za zaakceptowane, o ile w ciągu jednego miesiąca od publikacji nie zgłoszą Państwo sprzeciwu.
Zalecamy zatem regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco poinformowanym o aktualnym statusie naszych OWH.
Niniejsze Ogólne warunki handlowe zostały przetłumaczone na kilka języków. W przypadku rozbieżności pomiędzy różnymi wersjami językowymi obowiązuje wersja niemiecka.


 

Jesteśmy tu dla ciebie!

Sterntaler GmbH
Werkstraße 6-8
65599 Dornburg-Dorndorf
Germany
 
+49 64 36 5090
+49 64 36 2000
 

Sledź teraz!

Facebook
Instagram